TARTU PSÜHHODRAAMA KOOLI

Psühhodraama väljaõppekursus

ÕPPEKAVA

I Psühhodraama assistendi põhikoolitus

 

 1. 1.     Õppe eesmärk ja kestus

 Tartu Psühhodraama Kool võimaldab täiskasvanutele täiendkoolitust psühhodraama alal. Psühhodraama on filosoofia ja tegevuslike metoodikate kogum inimeste isiksusliku kasvu, proaktiivsuse ja spontaansuse ning EQ arengu toetamiseks.

 Psühhodraama assistendi baaskoolituse eesmärk on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine ning psühhodraama alase baasväljaõppe andmine.

Kursuse tulemusena saavad osalejad isikliku psühhodraamakogemuse nii oma juhtumitega tegelemisest kui kaaslaste töödes osalemisest. Nad omandavad psühhodraama teooria ja praktika põhielemendid ning oskavad kasutada psühhodraama meetodeid töökohal näiteks suhete selgitamisel ja reguleerimisel, inimeste loovuse vallandamisel jmt.

Õpingute kestus on 2 aastat, mille jooksul:

–         õpilased osalevad kahel viiepäevasel, kümnel kolmepäevasel ja kahel kahepäevasel teemakesksel intensiivsessioonil (auditoorse töö maht kokku 100 h viiepäevastel sessioonidel, 230 h kolmepäevastel ja 40 h kahepäevastel sessioonidel)

–         töötavad iseseisvalt kirjanduse ja muude õppematerjalidega ning kirjutavad referaate, esseesid ja reflektsioone (150  h)

Õpingute kogukestus on kokku 500 tundi ehk 19 EAP.

Kolmepäevased intensiivsessioonid toimuvad nädalalõppudel (kokkuleppel grupiga kas neljapäevast laupäevani või reedest pühapäevani) õppetöö mahuga 23 tundi. Koolituse viivad läbi grupi vastutavad koolitajad (2 koolitajat) ning vähemalt kolmandiku sessioonide läbiviimisel osaleb otseselt ka grupi superviisor (T.E.P.).

Kolmepäevaste intensiivsessioonide struktuur kopeerib reeglina psühhodraamaprotsessi üldist loogikat:

 1. Soojendus ja vaheülesannete reflektsioon. Vajadusel ka grupiprotsesside reflektsioon.
 2. Kogemuse teoreetiline mõtestamine (interaktiivne loeng).
 3. Harjutused käsitletud teema omandamiseks.
 4. Protagonistide valimine.
 5. Lavastused: psühhodraama vinjetid, sotsiodraama või psühhodraamad.
 6. Jagamine.
 7. Protsessianalüüs.

Viiepäevased intensiivsessioonid (õppetöö maht 50 tundi) toimuvad üldjuhul suvel, mis võimaldab õppijatel õpinguteks sobilikku aega kergemini planeerida. Koolituse viivad läbi grupi vastutavad koolitajad koos superviisoriga.

Neil nn suvekursustel käsitletakse süvendatult teoreetilisi teemasid (sh õpilaste endi ettevalmistatud ülevaadete abil), tehakse läbi ajamahukamaid sotsiadraama- ja sotsiomeetriaharjutusi. Kõik osalejad saavad võimaluse tegelda oma isiksusliku arengu võtmeteemadega psühhodraama meetodite abil.

Lisaks oma grupi vastutavate koolitajate poolt läbiviidavatele ainetele, on kohustuslik osaleda kahel teemaseminaril, mille reeglina viivad läbi külaliskoolitajad, et kogeda kasutatavate lähenemiste erisusi.


 1. 2.     Õpingute alustamise tingimused

Õpilaste vastuvõtmine kooli toimub konkursi korras. Kandideerimaks psühhodraama väljaõppekursusele tuleb õpilaskandidaadil läbida sobivusintervjuu ja kirjutada essee-sooviavaldus.

 

 1. 3.     Õppekeel

Õppetöö toimub eesti keeles.

 

4. Õppekava sisu

Psühhodraama assistendi koolitus koosneb 4 ainemoodulist, ainekavad on kirjeldatud käesolevas dokumendis p.8 koos ainemoodulite mahu ja vastutavate koolitajate nimedega.

Õpilased õpivad oma isikliku kogemuse kaudu (tegevus + reflektsioon) inimeste isiksusliku kasvu toetamist, konstruktiivse grupikäitumise edendamist, oma vajaduste teadvustamist ja nende eest seismist ning konfliktsete olukordade arendavat lahendamist osapoolena.

Kasutatavad õppemeetodid:

–         töö kirjandusega

–         interaktiivsed loengud

–         sotsiomeetrilised jm soojendusharjutused

–         rollimängud

–         simulatsioonid

–         psühhodraama vinjetid ja psühhodraamad

–         sotsiodraama.

 

Ainemoodulid, mida õppekava jooksul läbitakse, on kirjeldatud allpool. Mooduleid 1 (psühhodraama ajalugu) ja 4 (rolliteooria ja rollipraktika) käsitletakse erineval tasemel mõlemal õppeaastal (seega kokku vähemalt kahel sessioonil). Psühhodraama elemente ja tehnikaid käsitletakse kõigil sessioonidel nii teoreetiliste loengute kui protsessianalüüsi etapis.

(1)   Psühhodraama ajalugu – ainemooduli eesmärk on anda õppijale psühhodraamaalased baasteadmised. Õppemeetoditena kasutatakse eelkõige interaktiivseid loenguid, grupiarutelusid ja ajurünnakuid, situatsiooni analüüse ning praktilisi harjutusi ning läbi selle omandavad õppijad teadmised J.L.Moreno elu ja vaadete kujunemisest, spontaansusteatri olemusest, psühhodraama ja grupipsühhoteraapia baasideede kujunemisloost, sotsiomeetria kujunemisest ning Eesti psühhodraama kujunemisest.

(2)   Psühhodraama 5 elementi – antud aine eesmärgiks on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine ning psühhodraama alase baasväljaõppe andmine, psühhodraama põhielementide praktiline tutvustamine.

Kursuse teemadena käsitletakse protogonisti, lavastaja, abimina mõistet, publiku funktsioone psühhodraamas, psühhodraama lava olemust ning klassikalise psühhodraama põhietappe. Õppemeetoditena kasutatakse interaktiivset loengut, grupiarutelusid ja ajurünnakut, kuid eelkõige saavad osalejad isikliku psühhodraamakogemuse nii oma juhtumitega tegelemisest kui kaaslaste töödes osalemisest. Kõigil õppijatel on võimalik vinjettides ning demonstratsioonidel osaledes olla erinevates rollides (protogonist, abimina, publik). Seeläbi omandatakse arusaamine psühhodraama teooria ja praktika põhielementidest ning kogetakse psühhodraama praktilist osa.

(3)   Psühhodraama baastehnikad – antud aine eesmärgiks on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine psühhodraama tehnikate abil ning psühhodraama baastehnikate praktiline ja teoreetiline tutvustamine.

Teemadena käsitletakse rollivahetust (otsene ja kaudne), teisiku tehnikat, lisareaalsuse kasutamist, peegli tehnikat ning psühhodraama lõpetamist. Antud teemasid õpitakse eelkõige läbi psühhodraamade ja vinjettide, praktiliste harjutuste ja analüüside, grupiarutelude kaudu, mis võimaldab turvalises keskkonnas koos õpetajatega harjutada psühhodraama põhitehnikaid ning valida erinevatele situatsioonidele kohaseid tehnikaid.

(4)   Rolliteooria ja rollipraktika – teemadena on käsitlusel rolli mõiste, erinevad rollikäsitlused, rollitreening psühhodraamas. Läbi praktiliste rolliharjutuste, situatsioonianalüüside ning grupiarutelude ja ajurünnakute saab osaleja isikliku psühhodraamakogemuse nii oma juhtumitega tegelemisest kui kaaslaste töödes osalemisest. Õppijad omandavad rolliteooria ja rollitreeningu põhielemendid.


5. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

 Psühhodraama väljaõppekursuse õppekava on kinnitatud SA Psühhodraama Instituut nõukogu poolt. Kõigi õppekavas nimetatud ainete läbimine on kohustuslik. Programm vastab rahvusvahelistele psühhodraama väljaõppe nõudmistele (milles on kokku leppinud Nordic Board ja Ameerika ning Austraalia psühhodraama ühingud).

Lisaks kohustuslikele ainetele näeb õppekava ette osalemist vähemalt ühel külalisõppejõu poolt läbiviidaval teemakursusel. Antud teemakursuseid korraldab ning pakub osalemisvõimalust Tartu Psühhodraama Kool, kuid võimalik on osaleda ka mõne teise psühhodraama kooli või instituudi kursusel.


6. Õpingute lõpetamise kord

Kursuse lõpetamiseks peab õpilane täitma kõik õppekavaga kehtestatud nõuded. Koolituse lõputööks on 10-12-leheküljeline kirjalik töö, milles on kirjeldatud olulisi kogemusi õpinguajast (omakogemust on kirjeldatud psühhodraama ja sotsiomeetria teooriat ja põhimõtteid arvestades).

Kursuse lõpetamisel antakse õpilasele kooli lõputunnistus psühhodraama assistendina.

 

7. Kohustuslike õppeainete loend ja maht

 


Õppeained Aine maht (tundides)  Tulem Vastutav õppejõud
Audit.õpe Muu (iseseisev töö, praktika ülesanded jne) Kokku Tulem
Psühhodraama ajalugu 40 20 60 arv. jooksvalt Psühhodraama ajaloo alaste teadmiste omandamine Vahur Murutar
Psühhodraama 5 elementi 100 20 120 arv. jooksvalt Psühhodraama teooria ja praktika põhielemendid Karin Hango
Psühhodraama baastehnikad 100 10 110 arv. jooksvalt Psühhodraama tehnikate olemus ja kasutamise näidustused Vahur Murutar
Rolliteooria ja rollipraktika 80 10 90 arv. jooksvalt Psühhodraama teooria ja praktika põhielemendid Karin Hango
Lõputöö 20 100 120 eksam (lõputöö) 10-12-leheküljeline kirjalik töö Karin Hango, Vahur Murutar
Kokku tunde: 340 h 160 h 500 h  19 EAP kokku  

 

 


 

II Psühhodraama grupijuhi väljaõpe

 1. 1.     Õppe eesmärk ja kestus

 Tartu Psühhodraama Kool võimaldab täiskasvanutele täiendkoolitust psühhodraama alal.

Psühhodraama on filosoofia ja tegevuslike metoodikate kogum inimeste isiksusliku kasvu, proaktiivsuse ja spontaansuse ning EQ arengu toetamiseks.

 Psühhodraama grupijuhi väljaõppekursuse eesmärk on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine ning teadmiste ja oskuste õpetamine psühhodraama juhtimiseks.

Kursuse tulemusena on lõpetanud omandanud psühhodraama juhtimiseks vajalikud teadmised ning kogemused ja praktilised oskused. Osalejad on valmis juhtima teemakeskseid psühhodraama, rollitreeningu ja sotsiodraama gruppe.

 Õpingute kestus on 2,5 aastat, mille jooksul:

–         õpilased osalevad kolmeteistkümnel kolmepäevasel ja kahel viiepäevasel intensiivsessioonil ning vähemalt kolmel kahepäevase teemasessioonil (auditoorse töö maht kokku kolmepäevastel sessioonidel 299 tundi, viiepäevastel 100 tundi ja kahepäevastel vähemalt 60 tundi ehk kokku vähemalt 459 h)

–         töötavad iseseisvalt kirjanduse ja muude õppematerjalidega ning kirjutavad reflektsioone, protsessianalüüse ja teoreetilisi kokkuvõtteid (240 tundi)

–         töötavad kovisioonigrupikestes ja saavad personaalset juhendamist (41 tundi).

Õpingute kogukestus on kokku 740 tundi ehk 28,5 EAP.

 Kolmepäevased intensiivsessioonid toimuvad nädalalõppudel (kokkuleppel grupiga kas neljapäevast laupäevani või reedest pühapäevani) õppetöö mahuga 23 tundi. Koolituse viivad läbi grupi vastutavad koolitajad (2 koolitajat) ning vähemalt kolmandiku sessioonide läbiviimisel osaleb otseselt ka grupi superviisor (T.E.P.).

Kolmepäevaste intensiivsessioonide struktuur kopeerib enamasti psühhodraama protsessi üldist loogika.Erinevalt assistendiõppest viivad kõiki tegevusi aeg-ajalt läbi grupiliikmed ise ning saavad otsest supervisiooni ja tagasisidet.

Intensiivsessiooni ülesehitus

 1. Soojendus ja vaheülesannete reflektsioon.
 2. Kogemuse teoreetiline mõtestamine (teooria arutelu, interaktiivne loeng).
 3. Harjutused käsitletud teema omandamiseks.
 4. Protagonistide valimine
 5. Lavastused: psühhodraamad, sotsiodraama, rollitreening või psühhodravinjetid.
 6. Jagamine.
 7. Protsessianalüüs.
 8. Järelülesannete püstitamine, sh kokkulepped kovisioonigruppideks.

Viiepäevased intensiivsessioonid (õppetöö maht 50 tundi) toimuvad üldjuhul suvel, mis võimaldab õppijatel õpinguteks sobilikku aega kergemini planeerida. Koolituse viivad läbi grupi vastutavad koolitajad koos superviisoriga.

Nn suvekursustel käsitletakse süvendatult teoreetilisi teemasid (sh õpilaste endi ettevalmistatud referaatide ja ülevaadete abil), tehakse läbi ajamahukaid sotisodraama- ja sotsiomeetriaharjutusi. Kõik osalejad saavad võimaluse tegeleda oma isiksusliku arengu võtmeteemadega nii sotsiomeetriliste kui psühhodraama meetodite abil..

 

Lisaks oma grupi vastutavate koolitajate poolt läbiviidavatele sessioonidele on kohustuslik osaleda kolmel teemaseminaril, mille reeglina viivad läbi külaliskoolitajad, et õppida erinevaid psühhodraama meetodite kasutamise võimalusi.

 

 

 1. 2.     Õpingute alustamise tingimused

Õpilaste vastuvõtmine kooli toimub konkursi korras. Kandideerimaks psühhodraama väljaõppekursusele tuleb õpilaskandidaadil läbida sobivusintervjuu. Eelduseks on psühhodraama assistendi põhikoolituse läbimine.

 

 

 1. 3.     Õppekeel

Õppetöö toimub eesti keeles.

 

 

 1. 4.     Õppekava sisu

Psühhodraama grupijuhi väljaõpe koosneb 5 sisulisest ainemoodulist, ainekavad on kirjeldatud käesolevas dokumendis p.8 koos ainemoodulite mahu ja vastutavate koolitajate nimedega.

 

Väljaõppe käigus omandavad osalejad kogemusõppe kaudu isiksuslikku arengut soodustavate gruppide komplekteerimise, käivitamise, arengut kiirendavate sekkumiste, probleemide õppetundideks pööramise, grupiprotsesside juhtimise, grupiliikmete isiklike arenguvajaduste ja grupi vajaduste kooskõlastamise, grupile aktuaalsete teemade reflektsiooni juhtimise ja teoreetilise mõtestamise oskusi.

 

 

Kasutatavad õppemeetodid:

–         töö kirjandusega

–         interaktiivsed loengud

–         soojendusharjutused (sh nende läbiviimine)

–         spontaansustestid

–         sotsiomeetria, sh sotsiomeetrilise testi läbiviimine

–         rollimängud (sh nende läbiviimine)

–         simulatsioonid

–         psühhodraama vinjetid (sh nende lavastamine superviisori juuresolekul) ja psühhodraamad (sh nende lavastamine superviisori juuresolekul)

–         sotsiodraama ja aksiodraama

–         supervisioon

–         kovisioonigrupid

 

Ainemoodulid, mida õppekava jooksul läbitakse, on kirjeldatud allpool. Kõiki loetletud teemasid (aineid) käsitletakse õppesessioonidel nii teoreetiliste loengute kui protsessianalüüsi etapis.

Aineid 1-4 käsitletakse erinevatest vaatekohtadest kõigil intensiivsessioonidel. Kirjutamisseminar on enamasti eraldi seminar umbes pool aastat enne väljaõppe planeeritavat lõppu, kuid võib olla ka osa viiepäevasest suveseminarist.

 

(1)   Spontaansuse ja tegutsemise printsiip – ainemooduli eesmärgiks on isiksusliku kasvu soodustamine ning psühhodraama juhtimisel vajalike spontaansuse ja tegutsemise printsiipi puudutavate teadmiste ja oskuste õpetamine. Interaktiivsete loengute, grupiarutelude ning ajurünnakute ja psühhodraama vinjettide ning psühhodraamade kaudu käsitletakse spontaansust ja loovust, Loova Geeniuse mõistet psühhodraamas, spontaansusteste, kultuurikonservi mõistet ja olulisust, tegutsemise erinevaid käsitlusi, kohtumisi ja tegevust psühhodraamas.
Aine läbimise tulemusena on õpilased omandanud psühhodraama juhtimiseks vajalikud spontaansuse ja tegutsemise printsiibi filosoofilised ja praktilised elemendid.

 

(2)   Katarsis ja lava – antud aine eesmärgiks on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine eneseavamise ja emotsionaalse katarsise toel ning teadmiste ja oskuste õpetamine lava kasutamiseks ja katarsise saavutamiseks psühhodraama juhtimisel. Õppemeetoditena kasutatakse eelkõige psühhodraama harjutusi ja psühhodraamasid, interaktiivset loengut ning grupiarutelusid ja demonstratsioone. Teemadena käsitletakse katarsise mõistet antiikfilosoofias, psühhodraamas ja psühhodanalüüsis, erinevaid katarsise liike, katarsise rolli isiksuse arengus, psühhodraama lava ehitamist ja kasutamist.

Antud aine läbimise tulemusena on lõpetanud omandanud psühhodraama juhtimiseks vajalikud lava kasutamise ja katarsise esilekutsumise oskused.

 

(3)   Sotsiomeetria ja rolliteooria – antud aine eesmärgiks on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine ning psühhodraama juhtimiseks vajalike sotsiomeetria ja rolliteooria alaste teadmiste ja oskuste õpetamine. Rolli- ja sotsiomeetriliste harjutuste, sotsiomeetriliste testide ning neid toetavate interaktiivsete loengute ja aruelude läbitakse järgnevad teemad – sotsiaalne aatom, sotsiomeetria alused, sotsiomeetriline test ja selle kriteeriumid, psühhodraama rolliteooria ja selle kasutamisvõimalused inimeste arendamisel, rolli arenguetapid, rollimaatriks.

Antud aine läbimise tulemusena on õpilased omandanud sotsiomeetria ja rollitreeningu läbiviimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused.

 

(4)   Lavastamiskunst psühhodraamas – antud aine eesmärgiks on psühhodraama juhtimiseks vajalike teadmiste ja oskuste õpetamine. Teemadena käsitletakse psühhodraama lavastaja rollid ja vastutuspiirid, lavastaja soojendus, soojendus psühhodraamas, protagonisti valimine, psühhodraama juhtimine, jagamine ja psühhodraama lavastaja eneseanalüüs. Antud teemade läbimiseks kasutatakse eelkõige meetoditest psühhodraama harjutusi, psühhodraamasid koos protsessianalüüsiga, otsest ja diagnostilist supervisiooni, interaktiivseid loenguid ja arutelusid.

Aine läbimise tulemusena on lõpetanud omandanud psühhodraama vinjettide lavastamiseks vajalikud teadmised, hoiakud ja oskused.

 

(5)   Kirjutamisseminari eesmärgiks on inimeste isiksusliku kasvu ja professionaalse arengu soodustamine saadud psühhodraamakogemuse mõtestamise kaudu. Läbi harjutuste, situatsiooni- ja näidiste analüüside ning interaktiivsete loengute ja arutelude käsitletakse enesereflektsiooni psühhodraamas, personaalseid takistusi enesereflektsioonil ja oma kogemuse kirjeldamise viise.

Kirjutamisseminari läbimise järel on lõpetanud võimelised kirjeldama enda ja kaaslaste psühhodraamakogemust psühhodraama, sotsiomeetria ja rolliteooria kontseptsioone kasutades.

 

 

5. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

 

Psühhodraama väljaõppekursuse õppekava on kinnitatud SA Psühhodraama Instituut nõukogu poolt. Kõigi õppekavas nimetatud ainete läbimine on kohustuslik. Programm vastab rahvusvahelistele psühhodraama väljaõppe nõudmistele (milles on kokku leppinud Nordic Board ja Ameerika ning Austraalia psühhodraama ühingud).

 

Lisaks kohustuslikele ainetele näeb õppekava ette osalemist vähemalt kolmel teemakursusel, Antud teemakursuseid korraldab ning pakub osalemisvõimalust Tartu Psühhodraama Kool, kuid võimalik on osaleda ka mõne teise psühhodraama kooli või instituudi kursusel.

 

 

6. Õpingute lõpetamise kord

 

Kursuse lõpetamiseks peab õpilane täitma kõik õppekavaga kehtestatud nõuded. Kursuse lõputööks on kirjalik töö valitud teemal psühhodraamast ning samateemalise 3-tunnise töötoa juhtimine.

 

Kursuse lõpetamisel antakse õpilasele kooli lõputunnistus psühhodraama grupijuhi erialal.

 

7. Kohustuslike õppeainete loend ja maht


 

Õppeained Aine maht (tundides)  Tulem Vastutav õppejõud, õppejõud
Audit.õpe Muu (iseseisev töö, praktika ülesanded jne) Kokku Tulem
Spontaansuse ja tegutsemise printsiip 75 30 105 arv. jooksvalt Omandatud psühhodraama juhtimiseks vajalikud spontaansuse ja tegutsemise printsiibi filosoofilised ja praktilised elemendid Karin Hango
Katarsis ja lava 75 30 105 arv. jooksvalt Omandatud lava ja katarsise esilekutsumise oskused Vahur Murutar
Sotsiomeetria ja rolliteooria 100 30 130 arv. jooksvalt Sotsiomeetria ja rollitreeningu põhiteadmised ja -oskused Vahur Murutar
Lavastamiskunst psühhodraamas 185 20 205 arv. jooksvalt Omandatud psühhodraama juhtimiseks vajalikud teadmised, hoiakud ja oskused. Karin Hango, Vahur Murutar
Kirjutamisseminar 25 10 35 arv. jooksvalt Oksus kirjeldada enda ja kaaslaste psühhodraama-kogemust psühhodraama, sotsiomeetria ja rolliteooria kontseptsioone kasutades. Karin Hango, Vahur Murutar
Lõputöö 40 120 160 eksam (lõputöö) kirjalik töö valitud teemal psühhodraamast ning sama-teemalise 3-tunnise töötoa juhtimine. Karin Hango, Vahur Murutar
Kokku tunde: 500 h 240 h 740 h 28,5 AP kokku    

 


 

III Psühhodraama lavastaja väljaõpe

 1. 1.     Õppe eesmärk ja kestus

 

Tartu Psühhodraama Kool võimaldab täiskasvanutele täiendkoolitust psühhodraama alal.

Psühhodraama on filosoofia ja tegevuslike metoodikate kogum inimeste isiksusliku kasvu, proaktiivsuse ja spontaansuse ning EQ arengu toetamiseks.

 

Psühhodraama lavastaja väljaõppe eesmärk on psühhodraama alase väljaõppe andmine, mis võimaldab iseseisvalt tegutseda psühhodraama lavastajana.

 

Väljaõppe tulemusena on õpilased praktiseerinud psühhodraamat, sotsiomeetriat ja grupipsühhoteraapiat ning saanud juhtumikeskset, otsest ja samuti diagnostilist supervisiooni ning neil on teadmised ja oskused iseseisvaks tööks psühhodraama lavastajana.

 

Õpingute kestus on 2-3 aastat, mille jooksul:

 

–         õpilased töötavad 500 h oma praktikagrupiga kasutades psühhodraama, rollitreeningu ja sotsiodraama meetodeid ja mõtestades toimuvat psühhodraama filosoofia ja metodoloogia abil

–         õpilased saavad 200 h supervisiooni (nii juhtumikeskset, otsest kui diagnostilist supervisiooni)

–         õpilased valmistuvad lõpueksamiks 100 h

 

Õpingute kogukestus on kokku 800 tundi ehk 30 EAP.

 

Grupiviisilist auditoorset õppetööd õpilastele on lavastaja väljaõppe käigus vähemalt 10 2-3-päevast sessiooni kogumahuga vähemalt 250 tundi. Grupisessioonidel toimub juhtumikeskne ja vahel ka diagnostiline supervisioon ning konsultatsioonid eksamiks vajalike teoreetiliste teadmiste omandamise toetamiseks.

 

Lisaks toimuvad paari- ja individuaalsupervisioonid mahuga vähemalt 85 tundi.

 

Õpilased komplekteerivad ise praktikagrupi (enamasti kahekaupa ehk koos paarilisega) ja lepivad õppejõudusega kokku supervisioonide läbiviimises. Reeglina osalevad õppejõud superviisoritena esimesel 2-3 sessioonil ja hiljem valitud sessioonidel ning viivad läbi otsese supervisiooni.

 

Lisaks toimuvad õpilastel õppejõududega regulaarsed supervisioonikohtumised, millel viiakse läbi juhtumikeskset ning diagnostilist supervisiooni eesmärgiga suurendada õpilaste teadlikkust ja spontaansust ja toetada isiksuslikku ning professionaalset kasvu. Supervisioonikohtumised viiakse läbi psühhodraama meetodite abil.

 

Supervisiooni objektiks on töö praktikagrupi juhina ja psühhodraamatööde läbiviijana, lisaks töötatakse läbi selle protsessi käigus kerkinud isiksuslikud teemad (vastuülekanded, projektsioonid jmt).

 

 

 

 1. 6.     Õpingute alustamise tingimused

Õpilaste vastuvõtmine kooli toimub konkursi korras. Kandideerimise eelduseks on psühhodraama grupijuhi väljaõppe lõpetamine ning oma praktikagrupi olemasolu.

 

 1. 7.     Õppekeel

Õppetöö toimub eesti keeles, kuid osa eksamiks valmistumisel vajalikku õppematerjali (raamatud, artiklid, videonäidised) on inglise keeles.

 

 

4. Õppekava sisu

Psühhodraama lavastaja väljaõpe koosneb praktikagrupi ettevalmistamisest ja läbiviimisest, supervisioonist ja lõpueksamiks valmistumisest.

 

Selle taseme õpilased õpivad pikaajaliste psühhodraamagruppide ja enesearendusgruppide läbiviimist psühhodraama, sotsiodraama ja sotsiomeetria meetodeid kasutades.

 

Kohustuslikud õppeained on iseseisev psühhodraama gruppide läbiviimine ja osalemine supervisioonidel.
(1) Iseseisev psühhodraamagruppide läbiviimine (500 h) – antud aine eesmärgiks on psühhodraamaalase väljaõppe andmine oma kogemuse, tagasiside ja supervisiooni vormis, mis võimaldab iseseisvalt tegutseda psühhodraama lavastajana.

Peamisteks õppemeetoditeks on psühhodraama grupi organiseerimine, psühhodraama grupi juhtimine, psühhodraamade läbiviimine, psühhodraamaharjutuste juhtimine ning otsene supervisioon. Nende meetoditega läbitakse järgnevad teemad: grupi komplekteerimine, grupi käivitamine, soojenduse kasutamine, grupilepingu sõnastamine, töö eesmärgistamine, grupi arengu jälgimine ja arvestamine ning juhtimine. Samuti saavad osalejad teadmisi ja kogemust, kuidas toime tulla erinevate probleemidega grupis, kuidas anda tagasisidet ning kogevad psühhodraama lavastaja eneseanalüüsi.

Iseseisva psühhodraama gruppide ettevalmistamise, läbiviimise, reflektsiooni ja saadud tagasiside tulemusel on õpilased praktiseerinud psühhodraamat, sotsiomeetriat ja grupipsühhoteraapiat ning neil on oskused iseseisvaks tööks psühhodraama lavastajana. Neil on õigus pärast psühhodraama lavastaja eksami sooritamist taotleda psühhoterapeudina töötamise õigusi.

 

 

(2) Osalemine supervisioonidel (200 h) – antud aine eesmärgiks on psühhodraama alase väljaõppe andmine, mis võimaldab iseseisvalt tegutseda psühhodraama lavastajana.

 

Peamiste teemadena käsitletakse supervisiooni olulisust psühhodraamatöös, erinevaid supervisioonimeetodeid, superviisori rolli ja vastutust ning supervisioonikokkulepete sõlmimist ning järgmist. Teemade käsitlemisel kasutatavad õppemeetodid on otsene supervisioon, juhtumi- ja teemakeskne praktiline (tegevuslik) supervisioon, diagnostiline supervisioon ning grupiarutelud, situatsioonianalüüsid, praktilised harjutused ja demonstratsioonid.

Supervisoonidel osalemise tulemuseks on õpilased saanud juhtumikeskset, otsest ja samuti diagnostilist supervisiooni ning neil on oskused iseseisvaks tööks psühhodraama lavastajana.

 

Kursuse lõpetamiseks tuleb sooritada ühepäevane kirjalik eksam ning viia läbi poolepäevane psühhodraama sessioon. Eksami eesmärgiks on psühhodraama alase väljaõppe kvaliteedi kinnistamine (stressi tingimustes) ja kontroll, mis võimaldab iseseisvalt tegutseda psühhodraama lavastajana.

 

Kirjaliku eksami teemad hõlmavad psühhodraama ajalugu, psühhodraama filosoofiat, metodoloogiat, sotsiomeetriat, eetikat, uuringuid ja seotud alasid. Kirjaliku eksami küsimused koostatakse rahvusvahelise komisjoni poolt.

Eksami läbinuna on õpilased demonstreerinud oma psühhodraama ja grupipsühhoteraapia praktiseerimise oskusi ning saanud tagasisidet teise instituudi või psühhodraama õppeasutuse kõrgeima taseme psühhodraamaspetsialistilt (T.E.P.-lt).

 

 

5. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

 

Psühhodraama väljaõppekursuse õppekava on kinnitatud SA Psühhodraama Instituudi nõukogu poolt. Kõigi õppekavas nimetatud ainete läbimine on kohustuslik. Programm vastab rahvusvahelistele psühhodraama väljaõppe nõudmistele (milles on kokku leppinud Nordic Board ja Ameerika ning Austraalia psühhodraama ühingud).

 

 

6. Õpingute lõpetamise kord

 

Kursuse lõpetamiseks peab õpilane täitma kõik õppekavaga kehtestatud nõuded. Kursuse lõpetamiseks tuleb sooritada ühepäevane kirjalik eksam Nordic Boardi poolt koostatud küsimuste alusel ning läbi viia poolepäevane psühhodraamasessioon, mis sisaldab teooria esitust, soojendust ja psühhodraamat. Eksamineerijaks on mõne teise instituudi TEP (Trainer.Educator.Practitioner).

 

Kursuse lõpetamisel saavad õpilased kooli lõputunnistuse psühhodraama lavastajana ja rahvusvahelise Certified Practioner tunnistuse.

 

7. Õpperuumid

Vajadusel viiakse otsese supervisiooni sessioone ning eksami praktiline osa läbi õpilaste poolt valitud ruumides (kus nende grupid tegutsevad). Lõpueksami kirjalik osa viiakse läbi Nordic Boardi poolt aktsepteeritud kohas, kus on tagatud internetilevi instituudi poolt palgatud ja Nordic Boardi poolt aktsepteeritud järelevaataja juuresolekul.