MTÜ TARTU PSÜHHODRAAMA INSTITUUDI ÕPPEKORRALDUSE JA KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

 • Õppima saavad asuda isikud, kellel on vähemalt keskharidus.
 • Õppija võetakse täienduskoolitusele vastu isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel hiljemalt 14 päeva enne koolituse algust.
 • Koolitusele registreerumiseks saab kasutada kodulehe kontaktvormi või saata e-kiri pdi@psyhhodraama.ee või konkreetse koolituse korraldaldaja e-maili aadressile, mis on toodud iga koolituse info juures.
 • Otsustuse õppija täienduskoolitusele vastuvõtmise kohta teeb koolituse korraldaja hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust ja teavitab sellest õppijat.
 • Väljaõppesse vastuvõetud õppijaga sõlmitakse koolitusleping, mis saadetakse õppijale e-kirja teel nädala jooksul enne koolituse algust ning allkirjastatakse kahepoolselt digitaalse allkirjaga. 
 • Grupp avatakse, kui on vähemalt 8 soovijat.
 • Õppegrupi mittetäitumise korral on korraldajal õigus täienduskoolitus tühistada või edasi lükata. Kõiki juba täienduskoolitusele registreerunud osalejaid teavitatakse sellest e-kirja teel hiljemalt 7 päeva enne koolituse toimumist.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Õppija arvatakse koolituselt välja:

 • isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal          
 • õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel
 • kui õppija ei saabu kokkulepitud päeval koolitusele
 • kui õppija on täitnud õppekava kokkulepitud mahus.

Õpingute lõpetamine 

 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.
 • Õpingute lõpetamist tõendab tunnistus või tõend.
 • Tunnistus väljastatakse, kui koolituse lõpetamiseks on sooritatud eksam, test või praktiline töö. Muudel juhtudel väljastatakse koolituse läbimist kinnitav tõend.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

 • Õppetasu suuruse kehtestab koolituse korraldaja vähemalt 30 päeva enne koolituse algust.
 • Õppetasu suurusest teavitatakse õppijat täienduskoolitusele vastuvõtmisel.
 • Õppetasu tasub õppija arve alusel kas koolitusele eelnevalt täismahus või vastavalt lepingule osade kaupa.  
 • Arve(d) saadetakse õppijale e-kirja teel ning õppija tasub ülekandega.
 • Lisaks õppemaksule tuleb õppijal arvestada isiklike transpordi ja vajadusel majutuskuludega. Ruumid ja õppevahendite olemasolu on organiseeritud koolitaja poolt ning nende maksumus on arvestatud õppetasu sisse. Kohvipauside ja lõunasöögi info on toodud vastava koolituse eelinfos ning edastatakse õppijale enne koolituse algust e-kirja teel.

Täienduskoolituse õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord

 • Õppetasust kedagi ei vabastata, õppetoetust on võimalik taotleda Töötukassast, kelle koostööpartner MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut on.
 • Õppetasu tagastatakse, kui õppija teavitab koolitusel mitteosalemisest rohkem kui 7 päeva enne koolituse algust.
 • Koolituse poolelijätmisel õppijale õppetasu ei tagastata.
 • Koolituse katkestamisel ja/või koolitusest loobumisel vähem kui 7 päeva enne koolitust on korraldajal õigus nõuda koolituse eest tasumist täismahus vastavalt koolituse väärtusele.

Õppe korraldamiseks olulised tingimused

 • Õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele ja koolituse spetsiifikale. Koolitusvahendite olemasolu ja ruumi korrashoiu eest vastutab koolituse korraldaja.
 • Veebikoolitused korraldatakse veebikeskkonnas Zoom. Veebikeskkond on osalejatele tasuta kättesaadav.
 • MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut poolt korraldatavatel koolitused kasutatakse psühhodraama-  ja tegevuslikke arendusmeetodeid.
 • MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut tegeleb igapäevaselt  psühhodraama  ning tegevuslike arendusmeetodite õpetamisega.
 • Peamine koolituste õppetöö ja asjaajamise keel on eesti keel.  Koolitusi korraldatakse ka vene ja inglise keeles.
 • Õppijad kinnitavad enda osalemist koolitusel andes koolituse lõpus allkirja registreerimislehele. Veebikoolituse puhul kinnitab õppija koolitusel osalemist enda allkirjaga koolitust läbi viiv koolitaja.
 • Tunnistus või tõend antakse koolitaja poolt allkirjastatuna üle peale koolituse lõppu või saadetakse õppijale 3 tööpäeva jooksul digitaalsena e-kirjaga.
 • Tõendite ja tunnistuste andmeid säilitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale tellida tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.
 • Digitaalset infot ning tõendite ja tunnistuste faile säilitakse ainult MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut juhatusele ja juhatuse poolt volitatud MTÜ liikmetele isikliku parooliga ligipääsetavates arvutites.

Isikuandmete kogumine

Kogume õppijate kohta isikuandmeid, mis on vajalikud tunnistuste või tõendite väljastamiseks ja tagame nende konfidentsiaalsuse. MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut privaatsusreeglid.


2. TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Täienduskoolituse õppekavade, täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavad vastavad Eesti Vabariigis kehtivale täienduskoolituse standardile ja NBBE (Nordic-Baltic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy) standardile/nõuetele.

Õppijate tagasisidet kogume regulaarselt nii koolituse käigus suuliselt ja kirjalikult kui koolitusjärgselt kirjalikult. Tagasisidet analüüsime ja arvestame kursuste kvaliteedi parandamisel.

Täiskasvanute koolitajad on pikaajalise praktilise kogemusega ning omavad õppekavale vastavat ettevalmistust. Koolitajad osalevad regulaarselt supervisioonidel, täiendavad ennast täiendkoolitustel, osalevad konverentsidel nii osavõtjatena kui ise töötubasid läbi viies.

Tartu Psühhodraama Instituut MTÜ
ÕPPEKAVAD:

Psühhodraama rakendaja koolitus (2-aastat)  õppekava
Psühhodraama grupijuhi ja sotsiometristi koolitus (2-aastat) õppekava

Psühhodraama lavastaja
(CP ehk Certified Practitioner) koolitus (3-aastat) õppekava